Ученички парламент

Ученички парламент чине по четири представника из сваког одељења седмог и осмог разреда, бира се сваке школске године, има председника и заменика и план рада. Ментор Парламента су школски педагог Станојка Урошевић и Маја Богосављев, наставница грађанског васпитања.

Ученички парламент се образује ради:

 • давања мишљења и предлога стручним органима, школском одбору, савету родитеља и директору о правилима понашања у школи, годишњем програму рада, школском развојном плану, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње;
 • разматрања односа и сарадње ученика и наставника;
 • обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање.

Ученички парламент, конституисан је на седници одржаној 13. септембра 2017. године. За председника је изабран Александар Додевски, заменица је Кристина Ракић, а записничарка Николина Додић. Представници Парламента у органима школе су Николина Додић и Немања Младеновић.

Чланови Парламента у школској 2017/18. години:

 • Жарко Додић (71)
 • Николина Додић (71)
 • Немања Младеновић (71)
 • Николина Бољанцу (71)
 • Анита Кирка (81)
 • Бојана Милосковски (81)
 • Алекса Јовчић (81)
 • Тамара Даковић (81)
 • Марио Марјану (82)
 • Александар Додевски (82)
 • Душан Јаћимовић (82)
 • Кристина Ракић (82)