Семинар „Обрнута учионица”

У циљу унапређивања квалитета наставе и учења, а у оквиру активности планираних
развојним планом школе, 20 наставника и педагог су похађали онлајн семинар „Обрнута
учионица”. Обука је трајала две недеље – од 4. до 17. децембра 2023. године.

Учење по моделу обрнуте учионце подразумева да ученици уче путем видео записа
или мултимедијалног материјала који је припремио наставник пре часа на коме се одређено
градиво обрађује. На часу, ученици су укључени у различите наставне активности у оквиру
којих примењују и продубљују знање уз помоћ наставника или вршњака. Обрнута учионица је
комбиновани модел учења, који има за циљ да омогући наставницима да боље искористе
време у учионици и повећа активно учење, сарадња и изградња знања ученика.

Више о моделу обрнте учионице:

Праћење наставе по моделу обрнуте учионице планирано је за друго полугодиште
школске 2023/24. године.