Органи школе у школској 2023/2024. години

ШКОЛСКИ ОДБОР

Даница Арсић – представник запослених – председница
Весна Анђелковић– представник запослених – заменица
Станојка Урошевић– представник запослених
Велибор Петковски – представник локалне самоуправе
Никола Филиповић – представник локалне самоуправе
Милан Спасић – представник локалне самоуправе
Стана Лугоња – представник родитеља
Дамир Крстић – представник родитеља
Ивана Премчевски Трајковић – представник родитеља

САВЕТ РОДИТЕЉА

I-1 Јелена Станковић
II-1 Александра Младеновић
III-1 Дамир Крстић
IV-1 Стана Лугоња
IV-2 Тамара Спасић
V-1 Дијана Богдановић
V-2 Тамара Цуканић
VI-1 Александра Ристовски
VI-2 Ивана Премчевски Трајковић
VII-1 Милан Јовановић
VII-2 Ана Крстевски
VIII-1 Милица Крстић
VIII-2 Жаклина Настић
ППП1 – Марија Баста
Вртић – Милош Мрчковић

УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ

VII-1
Милан Јовановић
Илија Кривокућа
Павле Јовановић

VII-2
Дуња Јовановић
Наталија Велевски
Андрија Петковић

VIII-1
Дуња Топал
Татјана Митрески
Ива Цветановић

VIII-2
Дејана Трајковић
Маша Милосављевић
Давид Арсић

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

1. Драган Јањић – директор школе
2. Станојка Урошевић – педагог, координатор (чланица тима одговорна за вођење и чување документације о свим ситуацијама дискриминације и дискриминаторног понашања и насиља, злостављања и занемаривања у којима учествује тим).
3. Сандра Цветковски Стојку – секретар школе
4. Весна Анђелковић – учитељица, записничар
5. Стефан Стаменковић – наставник математике
6. Ивица Новинић – наставник физичког и здравственог васпитања
7. Силвана Загорац – васпитачица
8. Ива Цветановић – представница ученика
9. Александра Ристовски – представница родитеља
10. Велибор Петковски – представник локалне самоуправе

ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

1. Драган Јањић – директор
2. Станојка Урошевић – педагог
3. Даница Арсић, учитељица, координатор
4. Зора Калкан Томић – наставница енглеског језика, записничар
5. Десанка Павловић – наставница биологије
6. Марија Баста – представница родитеља
7. Велибор Петковски – представник локалне самоуправе
8. Милан Јовановић – представник Ученичког парламента

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ

1. Маја Богосављев – координатор
2. Станојка Урошевић – педагог
3. Зорица Секуловски – учитељица, записничар
4. Силвана Загорац – васпитачица
5. Илија Кривокућа – представник Ученичког парламента
6. Никола Филиповић – представник локалне самоуправе
7. Тамара Спасић – представница родитеља

ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ

1. Драган Јањић – директор
2. Станојка Урошевић – педагог, координатор
3. Јелена Вучковски – наставница
4. Тијана Мандић – наставница, записничар
5. Дијана Богдановић – представник родитеља
6. Маша Милосављевић – представник Ученичког парламента
7. Милан Спасић – представник локалне самоуправе

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

1. Драган Јањић – директор
2. Станојка Урошевић – педагог
3. Јелена Вучковски – наставница српског језика – координатор
4. Оливер Петковић – наставник математике
5. Весна Загорац – библиотекар
6. Оливера Николић – учитељица, записничар
7. Дуња Јовановић – представница Парламента
8. Дијана Богдановић – представница родитеља
9. Велибор Петковски – представник локалне самоуправе

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОГ РАДА

1. Виолета Вељковски, васпитачица
2. Александра Николић, васпитачица, координатор
3. Силвана Загорац – васпитачица, записничар
4. Станојка Урошевић, педагог
5. Милан Спасић– представник локалне самоуправе
6. Марија Баста – представница родитеља

ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА

1. Слободан Мрђен – наставник ФИЗ
2. Стефан Јовић – наставник МК
3. Драгана Јакшић, наставница Х и Ф, координатор
4. Маринела Фара Павлов – наставница историје
5. Родика Марјану – наставница немачког језика, записничар
6. Весна Анђелковић – учитељица
7. Никола Филиповић – представник локалне самоуправе
8. Павле Јовановић – представник Ученичког Парламента
9. Стана Лугоња – представник родитеља

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ

1. Стефан Стаменковић – ОС 8р, координатор
2. Јелена Вучковски – ОС 8р
3. Зора Калкан Томић – ОС 7р, записничар
4. Оливер Петковић – ОС 7р
5. Славица М. Лош – учитељица
6. Станојка Урошевић – педагог
7. Татјана Митрески– представник Ученичког парламента
8. Милица Крстић – представница родитеља
9. Никола Филиповић – представник локалне самоуправе

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

1. Драган Јањић – директор школе
2. Станојка Урошевић – педагог школе, председник
3. Виолета Вељковски – васпитачица
4. Јелена Вучковски – наставница српског језика
5. Десанка Павловић – наставница биологије
6. Оливера Николић – учитељица
7. Весна Анђелковић – учитељица, записничар
8. Дввид Арсић
9. Марија Баста

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

1. Драган Јањић – директор школе
2. Станојка Урошевић – педагог
3. Зорица Секуловски – учитељица
4. Славица Миљковић Лош – записничар
5. Зора Калкан Томић – председник
6. Јелена Вучковски
7. Силвана Загорац

ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ

1. Драган Јањић – директор
2. Станојка Урошевић – координатор тима за заштиту од ДНЗЗ, тима за обезбеђивање квалитета и развој установе, руководилац Стручног актива за развојно планирање
3. Даница Арсић – координатор Тима за инклузивно образовање
4. Маја Богосављев – координатор Тима за професионални развој, записничар
5. Драгана Јакшић – координатор Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва
6. Стефан Стаменковић – координатор Тима за професионалну оријентацију
7. Зора Калкан Томић – коориднатор Стручног актива за развој школског програма
8. Јелена Вучковски – координаторка тима за самовредновање председник стручног већа српског језика, страних језика, историје, грађанског васпитања и веронауке
9. Александра Николић – координатор тима за самовредновање васпитно – образовног рада
10. Весна Анђелковић –председник стручног већа разредне наставе
11. Оливер Петковић – председник стручног већа математике, физике, ТИТ и информатике и рачунарства
12. Десанка Павловић – председник стручног већа биологије, хемије и географије
13. Ивица Новинић – председник стручног већа музичке и ликовне културе, физичко и здравственог васпитања

ШКОЛСКИ ЛЕТОПИС

Школски летопис води Весна Загорац.